Sự thụ tinh giữa 2 giao tử n + 1 sẽ tạo hợp tử có bộ NST thuộc:

Sự thụ tinh giữa 2 giao tử n + 1 sẽ tạo hợp tử có bộ NST thuộc:

A. thể ba

B. thể một kép hoặc thể không

C. thể ba kép

D. thể 3 kép hoặc thể bốn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng