Sự thụ tinh kép gây đa bội thể được giải thích là:

Sự thụ tinh kép gây đa bội thể được giải thích là:

A. Một tinh trùng thụ tinh với 2 trứng cùng một lúc

B. Sự thụ tinh của 2 giao tử bất thường đều 2n

C. Một trứng thụ tinh với 2 tinh trùng cùng một lúc

D. Hai trứng thụ tinh với 2 tinh trùng cùng một lúc

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng