Sự tiếp hợp xảy ra vào giao đoạn nào của sự phân bào?

Sự tiếp hợp xảy ra vào giao đoạn nào của sự phân bào?

A. Kỳ sau của nguyên phân và giảm phân.

B. Kỳ trước II của giảm phân. 

C. Kỳ giữa của nguyên phân và giảm phân.

D. Kỳ trước I của giảm phân.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng