Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hóa qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây?

Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hóa qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây?

A. Vận chuyển tích cực

B. Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động

C. Vận chuyển thụ động

D. Vận chuyển khuếch tán

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng