Sự xâm nhập và nhân lên của thể thực khuẩn được chia làm mấy giai đoạn?

Sự xâm nhập và nhân lên của thể thực khuẩn được chia làm mấy giai đoạn?

A. 3 giai đoạn

B. 4 giai đoạn

C. 5 giai đoạn

D. 6 giai đoạn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng