Sản phẩm của phương pháp đốt hòan toàn là:

Sản phẩm của phương pháp đốt hòan toàn là:

A. CO2, H2O

B. N2, CO

C. CnH2n 

D. Sản phẩm khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng