Sản phẩm của quá trình oxy hoá các chất có mùi phần lớn:

Sản phẩm của quá trình oxy hoá các chất có mùi phần lớn:

A. H2O, CO2 

B. SO2, NOx…

C. H2S, Cl2

D. NaOH, MnO2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng