Sản phẩm của sự phân giải các chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp tế bào là:

Sản phẩm của sự phân giải các chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp tế bào là:

A. Khí cacbonic, nước và năng lượng

B. Ôxi, nước, và năng lượng.

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Nước, đường và năng lượng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng