Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C$_{3}$ là:

Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C$_{3}$ là:

A. Hợp chất có 2 cacbon

B. Hợp chất có 4 cacbon

C. CO2

D. Hợp chất co 3 cacbon

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng