Sắp xếp các thành phần tế bào dưới đây theo đúng thứ tự từ ngoài vào trong của tế bào động vật:

Sắp xếp các thành phần tế bào dưới đây theo đúng thứ tự từ ngoài vào trong của tế bào động vật:

I. Nhân

II. Màng sinh chất

III. Tế bào chất

IV. Thành tế bào

A. I, II, III, IV

B. I, II, III

C. II, III, I

D. IV, III, II, I

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng