Sau lần giảm phân I, hai tế bào con được tạo thành có số lượng NST kép là:

Sau lần giảm phân I, hai tế bào con được tạo thành có số lượng NST kép là:

A. 3n NST kép

B. 2n NST kép

C. 4n NST kép

D. n NST kép

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng