… sẽ di chuyển từ dung dịch có áp suất thẩm thấu … sang dung dịch có áp suất thẩm thấu … khi hai dung dịch được ngăn cách bởi một màng thấm chọn lọc.

… sẽ di chuyển từ dung dịch có áp suất thẩm thấu … sang dung dịch có áp suất thẩm thấu … khi hai dung dịch được ngăn cách bởi một màng thấm chọn lọc.

A. Nước, thấp, cao

B. Nước, cao, thấp.

C. Chất tan, thấp, cao.

D. Chất tan, cao, thấp.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng