Sinh giới được phân loại theo trật tự từ thấp đến cao là?

Sinh giới được phân loại theo trật tự từ thấp đến cao là?

A. Loài – Chi – Họ – Bộ – Lớp – Ngành – Giới.

B. Chi – Loài – Họ – Bộ – Lớp – Ngành – Giới.

C. Loài – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Ngành – Giới.

D. Giới – Ngành – Lớp – Họ – Bộ – Chi – Loài.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng