Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?

A. Rêu, hạt trần.

B. Rêu, quyết.

C. Quyết, hạt kín.

D. Quyết, hạt trần.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng