Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?

Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào?

A. Trực phân và giảm phân

B. Giảm phân và nguyên phân.

C. Trực phân và nguyên phân

D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng