Sinh vật chưa có cấu trúc tế bào được phân biệt với sinh vật có cấu trúc tế bào là:

Sinh vật chưa có cấu trúc tế bào được phân biệt với sinh vật có cấu trúc tế bào là:

A. Chưa có màng nhân

B. Có cấp trúc ba thành phần

C. Có màng nhân

D. Có cấu trúc màng tế bào

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng