Sơ đồ kích từ cho máy phát này thuộc kiểu:

Sơ đồ kích từ cho máy phát này thuộc kiểu:

A. kích từ song song

B. kích từ nối tiếp

C. kích từ hỗn hợp

D. kích từ độc lập

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng