Sơ đồ tóm tắt nào dưới đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

Sơ đồ tóm tắt nào dưới đây thể hiện đúng quá trình đường phân?

A. Glucôzơ → axit piruvic + năng lượng.

B. Glucôzơ → cacbonic + năng lượng.

C. Glucôzơ → cacbonic + nước.

D. Glucôzơ → nước + năng lượng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng