Số lượng NST trong một trứng đã thụ tinh:

Số lượng NST trong một trứng đã thụ tinh:

A. Bằng một nửa số lượng NST trong trứng chưa thụ tinh

B. Bằng số lượng NST trong một tinh trùng

C. Gấp đôi số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng

D. Gấp đôi số lượng NST trong một tinh trùng 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng