Số mối ren vít z$_{1}$ = 2, mô đun m = 6.5, xác định bước của ren vít?

Số mối ren vít z$_{1}$ = 2, mô đun m = 6.5, xác định bước của ren vít?

A. 40,84

B. 41,84

C. 42,84

D. 43,84

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

p$_{z}$ = z$_{1}$.p = z$_{1}$.(π.m)