Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình giảm phân II là:

Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình giảm phân II là:

A. n NST đơn

B. n NST kép

C. 2n NST đơn

D. 2n NST kép

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng