So với mối ghép đinh tán, mối ghép hàn có:

So với mối ghép đinh tán, mối ghép hàn có:

A. khối lượng nhỏ hơn, kết cấu cứng vững hơn

B. khó tự động hoá

C. giảm chi phí kim loại & đầu tư thiết bị

D. a & c đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng