So với tổng hợp ATP theo phương thức phosphoryl hóa mức cơ chất, tổng hợp hóa thẩm có hiệu suất?

So với tổng hợp ATP theo phương thức phosphoryl hóa mức cơ chất, tổng hợp hóa thẩm có hiệu suất?

A. Cao hơn

B. Bằng

C. Thấp hơn

D. Bằng một nửa

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng