So với xích con lăn, xích răng có thể:

So với xích con lăn, xích răng có thể:

A. truyền tải trọng thấp hơn với vận tốc làm việc nhỏ hơn

B. truyền tải trọng cao hơn với vận tốc làm việc nhỏ hơn

C. truyền tải trọng cao hơn với vận tốc làm việc lớn hơn

D. truyền tải trọng thấp hơn với vận tốc làm việc lớn hơn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng