Sóng âm lan truyền nhanh nhất trong môi trường nào:

Sóng âm lan truyền nhanh nhất trong môi trường nào:

A. Rắn

B. Lỏng

C. Khí

D. Chân không

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng