Sự ẩm bào là:

Sự ẩm bào là:

A. Hiện tượng các thể lỏng không lọt qua lỗ màng, khi tiếp xúc với màng thì được màng tạo thành các bóng bao bọc lại và tiêu hoá trong lizôxôm.

B. Hiện tượng các chất được đưa vào tế bào nhờ sự lõm lại của màng sinh chất

C. Hiện tượng các thể lỏng bị tế bào hút vào ngược chiều građien nồng độ

D. Hiện tượng màng tế bào hấp thụ các chất lỏng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng