Sự biến dị xảy ra khi chức năng các NST được tổ hợp lại trong giai đoạn nào với thụ tinh:

Sự biến dị xảy ra khi chức năng các NST được tổ hợp lại trong giai đoạn nào với thụ tinh:

A. Nguyên phân

B. Giảm phân

C. Phiêu bạt gen

D. Chọn lọc tự nhiên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng