Sự chuyển động của các phân tử từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp được gọi là?

Sự chuyển động của các phân tử từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp được gọi là?

A. Sự khuếch tán

B. Sự thẩm thấu.

C. Sự dịch chuyển

D. Sự ưu trương.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng