Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

A. Hệ thần kinh. 

B. Các nhân tố bên trong cơ thể.

C. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.

D. Hệ nội tiết.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng