Sử dụng đinh tán rỗng nhằm mục đích:

Sử dụng đinh tán rỗng nhằm mục đích:

A. Giảm khối lượng mối ghép

B. Tán vào vật liệu kim loại

C. Tán vào vật liệu phi kim

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng