Sự giống nhau giữa hoán vị gen với quy luật phân li độc lập là các tính trạng di truyền:

Sự giống nhau giữa hoán vị gen với quy luật phân li độc lập là các tính trạng di truyền:

A. độc lập với nhau

B. phụ thuộc vào nhau

C. đều do 1 gen qui định

D. đều tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng