Sự hấp phụ là gì?

Sự hấp phụ là gì?

A. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của hổn hợp khí bằng chất hấp thu thể dịch

B. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của hổn hợp khí hoặc dung dịch bằng vật thể rắn

C. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của hổn hợp khí

D. Sự hấp phụ là quá trình thu hút chọn lọc một hay là một số thành phần của dung dịch bằng vật thể rắn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng