Sự hấp thu dược chất từ dạng thuốc đạn:

Sự hấp thu dược chất từ dạng thuốc đạn:

A. Theo tĩnh mạch trĩ dưới qua gan 

B. Theo tĩnh mạch trĩ trên và trĩ giữa qua gan

C. Theo tĩnh mạch trĩ trên qua gan 

D. A, B, C đều sai 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng