Sự khác biệt về nồng độ và điện tích của K$^{+}$ ở hai phía của màng nguyên sinh được gọi là?

Sự khác biệt về nồng độ và điện tích của K$^{+}$ ở hai phía của màng nguyên sinh được gọi là?

A. Khuynh độ nồng độ 

B. Khuynh độ hóa điện 

C. Khuynh độ điện tích 

D. Khuynh độ nồng độ điện tích

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng