Sự khuếch tán có trợ lực không gồm yếu tố nào dưới đây?

Sự khuếch tán có trợ lực không gồm yếu tố nào dưới đây?

A. Khuynh độ nồng độ

B. Protein

C. Nguồn năng lượng

D. Màng tế bào

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng