Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là?

Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là?

A. Vận chuyển chủ động

B. Vận chuyển tích cực

C. Vận chuyển qua kênh. 

D. Sự thẩm thấu.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng