Sự khuếch tán của chất tan qua một màng thấm chọn lọc được gọi là?

Sự khuếch tán của chất tan qua một màng thấm chọn lọc được gọi là?

A. Sự khuếch tán

B. Sự thẩm thấu 

C. Sự thẩm tách

D. Sự vận chuyển tích cực 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng