Sự khuếch tán của nước qua màng tế bào được gọi là?

Sự khuếch tán của nước qua màng tế bào được gọi là?

A. Sự vận chuyển thụ động

B. Sự thẩm thấu 

C. Sự vận chuyển tích cực 

D. Sự thẩm tách

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng