Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng được gọi là?

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng được gọi là?

A. Vận chuyển chủ động

B. Vận chuyển qua kênh 

C. Vận chuyển tích cực 

D. Sự thẩm thấu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng