Sự kiện nào dƣới đây chỉ xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân?

Sự kiện nào dƣới đây chỉ xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân?

A. Các NST kép di chuyển về hai cực tế bào 

B. Các NST đóng xoắn, dầy lên và đã nhân đôi 

C. Các NST đơn phân li về hai cực của tế bào 

D. Màng nhân và hạch nhân biến mất 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng