Sự kiện nào dưới đây không xảy ra trong giảm phân?

Sự kiện nào dưới đây không xảy ra trong giảm phân?

A. ADN sao chép giữa các lần phia chia của tế bào 

B. Mỗi NST đã nhân đôi khi bước vào kì trước 

C. Các NST tương đồng trao đổi đoạn với nhau 

D. Các NST đơn phân ly về hai cực của tế bào 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng