Sự kiện nào dưới đây không xảy ra trong các kì nguyên phân?

Sự kiện nào dưới đây không xảy ra trong các kì nguyên phân?

A. Tái bản AND

B. Phân ly các nhiễm sắc tử chị em.  

C. Tạo thoi phân bào.  

D. Tách đôi trung thể.  

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng