Sự kiện nào dưới đây xảy ra trong lần phân chia thứ nhất của giảm phân?

Sự kiện nào dưới đây xảy ra trong lần phân chia thứ nhất của giảm phân?

A. Các tế bào con đơn bội được tạo ra

B. Các NST đơn phân ly về hai cực của tế bào

C. Tâm động phân chia

D. Các NST tương đồng tiếp hợp 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng