Sự kiện nào xảy ra trong quá trình nguyên phân?

Sự kiện nào xảy ra trong quá trình nguyên phân?

A. Cặp nhiễm sắc thể tương đồng tiếp hợp 

B. Số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào con giảm đi một nửa 

C. Các nhiễm sắc thể tương đồng trao đổi đoạn 

D. Các nhiễm sắc thể đơn phân ly về hai cực tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng