Sự mềm dẻo về kiểu hình (thường biến) có lợi vì cho sinh vật:

Sự mềm dẻo về kiểu hình (thường biến) có lợi vì cho sinh vật:

A. thích nghi được với sự biến đổi của môi trường

B. đa dạng hơn về kiểu hình

C. có kiểu gen mới

D. sống được lâu hơn.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng