Sự nhập bào là một dạng?

Sự nhập bào là một dạng?

A. Bài tiết 

B. Vận chuyển thụ động 

C. Vận chuyển tích cực 

D. Khuếch tán đơn giản

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng