Sự oxy hóa được thực hiện ở …… của ty thể.

Sự oxy hóa được thực hiện ở …… của ty thể.

A. Vách ngăn giữa hai màng 

B. Bề mặt của màng trong 

C. Bên trong của màng ngoài 

D. Trong dịch bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng