Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kỳ?

Sự phân chia vật chất di truyền trong quá trình nguyên phân thực sự xảy ra ở kỳ?

A. Kì đầu 

B. Kì giữa 

C. Kì sau 

D. Kì cuối

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng