Sự phát sinh đột biến thường bắt đầu là sự thay đổi:

Sự phát sinh đột biến thường bắt đầu là sự thay đổi:

A. nhiều cặp nuclêôtit nào đó trên phân tử ADN

B. nhiều nuclêôtit trên một mạch của phân tử ADN

C. một cặp nuclêôtit nào đó trên phân tử ADN

D. một nuclêôtit trên một mạch của phân tử ADN

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng