Sự phiên mã diễn ra trên:

Sự phiên mã diễn ra trên:

A. mạch mã gốc có chiều 3’-> 5’của gen

B. trên cả 2 mạch của gen

C. mạch bổ sung có chiều 5’->3’của gen

D. mã gốc hay trên mạch bổ sung là tùy theo loại gen

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng